Menu

loading

ABOUT US

COMPANY PROFILE

ภาพรวมธุรกิจองค์กร

ORGANIZATION OVERVIEW
นวพลาสติกผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน เริ่มดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ.2513

ถือหุ้นโดยบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทยหรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันนวพลาสติก ประกอบด้วย 2 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน ได้แก่

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

20 ปี WINDSOR

Keep smart start rovolutionary window & door
จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็น องค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการ ในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร

โดยทุกบริษัทมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งสรา้งสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้อง การของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาด ในธุรกิจไวนิลในอาเซียนและธุรกิจแม่พิมพ์ในประเทศไทยจากแนวทางดังกล่าว

วิสัยทัศน์

นวพลาสติกผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ไวนิลของอาเซียน

ถือหุ้นโดยบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือ
ซิเมนต์ไทย หรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศปัจจุบันนวพลาสติก

เริ่มดำเนินธุรกิจ
ในปี 2513

ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า 2 กลุ่มใหญ่

คือ สินค้าท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ท่อเอสซีจี และอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจาก Vinyl
ภายใต้แบรนด์วินด์เซอร์

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็น
องค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร

โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจไวนิลในอาเซียน จากแนวทางดังกล่าว ก่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องจากในประเทศสู่การขยายการลงทุนกับคู่ค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างทั่วถึง

นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด

Visionary living

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ต่อภาวะน่าสบายในการอยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากใน

อดีตเป็นอย่างมากอูณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีๆ มาพร้อมกับปัญหาปริมาณน้ำฝนและความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ยากเกินกว่า จะควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของชื้นจัดตลอดปี น้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 975 ถึง 2,474 มิลลิเมตร)


"
จำต้องอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในแง่ของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยใน
สภาพอากาศของประเทศไทยใน
ปัจจุบันและสามารถลดปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
"

เราที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรที่มีภูมิอากาศแบบร้อนและ จะควบคุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรที่มีภูมิอากาศแบบร้อนและชื้นจัดตลอดปี (อูณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในระดับสูง 20.5 ถึง 35.0 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 975 ถึง 2,474 มิลลิเมตร)

จากปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ได้จุดประกายให้ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน อย่างบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ได้ริเริ่มแนวความคิดและสร้างสรรค์

“นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด (Visionary Living)”ด้วยวิสัย ทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แบรนด์ ที่มีชื่อว่า “WINDSOR”

"

นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด (VISIONARY LIVING)
ด้วยวัสดุคุณภาพอย่าง "ไวนิล (VINYL)" สูตรพิเศษที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ


"

ถูกพัฒนาระบบการผลิต คิดค้นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย
และเป็นระบบมาตรฐาน กับการใช้งานที่หลากหลายเข้ากันได้กับทุกดีไซน์

ใช้พลังงาน
ในการผลิตที่ต่ำ


แข็งแรง
ทนทาน


นำกลับมา
รีไซเคิล


เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม


การรับผิดชอบธุรกิจต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

VINYL ช่วยนุรักษ์สั่งแวดล้อมไวนิลช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากใช้ทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี ไวนิลผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำจึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันและถ่านหิน อีกทั้งไวนิลยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (RECYCLE) จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนวพลาสติกได้การรับรองมาตรฐานสากล

MiT Certificate
Green Choice