Price Matrix Calculation

ประเมินราคาเบื้องต้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

STEP.1

Product

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ (fix)

หน้าต่างบานช่องแสง

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว

หน้าต่างบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานเลื่อนสี่บาน

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ (สลับ)

หน้าต่างบานเปิดคู่

ประตูบานเลื่อนคู่ (fix)

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเลื่อนสี่บาน

ประตูบานเลื่อนคู่ (สลับ)

ประตูบานเปิดคู่

STEP.2

Series

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

STEP.3

Insect screen

ระบบล๊อค

สี

Price Matrix Calculation

ประเมินราคาเบื้องต้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

Project reference

หน้างานของโครงการต่างๆ