Living Inspiration

อีกหนึ่งหน้างานที่พบปัญหาการใช้งานในการเปิดปิด กรณีนี้เปิดหน้าต่างได้ แต่ไม่สามารถปิดเข้ามาได้ หากต้องการปิดต้องทุบหน้าต่างจากด้านนอกบ้านเท่านั้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้หน้าต่างหลายๆบาน ไม่ได้ใช่งาน ไปดูกันว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ จะตอบสนองการใช้งานประตูหน้าต่างและหน้าต่างต่างจากเดิมยังไง

บริษัท อีเอสดี เทคโนโลยี จำกัด - จ.สมุทรปราการ
 

Tag : Renovation

Date: 10/10/2017